تاثیر فرهنگ انطباق پذیری با تاکید برنقش میانجی نوآوری و تعهد بر عملکرد سبز در شرکت تی تاک دنا