بررسی تاثیر گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در فرایند انتخاب کالا توسط مشتری