تاثیر مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی در سازمان ها