اندازه گیری و تحلیل بهره وری در صنایع کانی غیر فلزی (1387-1364)