نقدی بر چالش های مدیریتی در جوامع روستایی ایران با تکیه بر راهبردهای نظارتی و عملیاتی