بررسی اولویت های یادگیری به صورت گروهی در دانش آموزان با تأکید بر محیط طبیعی و سلامت روان