نمود عناصر فرهنگی و طبیعی- اکولوژیک در موسیقی سنتی ایرانی(مطالعة موردی:موسیقی سنتی کردی)